Som deltakar i Kommunearkivordninga i Vestland, har de rett til å få utført følgjande tenester frå samarbeidet (basistenestene):

a) få ordna, registrert og katalogisert eldre arkiv skapt før 1964 

b) hjelp til formidling og handsaming av førespurnader i eldre arkiv skapt før 1964 

c) deponere personregisterarkiv og få attendelån frå desse 

d) få faglege råd i arkivfaglege spørsmål knytte til både arkivdanning og deponering 

e) rettleiing og oppfølging i arkivplanarbeidet 

f) delta på Kontaktkonferansen, Kontaktmøtet og andre aktuelle samlingar