Fylkesarkivet i Vestland er ein del av avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune. Fylkesarkiva i Hordaland og Sogn og Fjordane vart samla frå januar 2020. På heimesida fylkesarkivet.no finn du informasjon om arkiv- og kjeldemateriale vi forvaltar frå heile Vestland fylke. 

Fylkesarkivet tek vare på, gjer tilgjengeleg og formidlar offentleg og privat kjeldemateriale. Gjennom ein samla og heilskapleg samfunnsdokumentasjon legg vi rette for at publikum skal kunne bruke arkiva og kjeldematerialet i ulike samanhengar. Det kan vere som grunnlag for historisk forsking og formidling, dokumentasjon av rettar eller til bruk i samfunnsforvaltning. 

Fylkesarkivet er ein del av avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune. 

Fylkesarkivet er vertskap for kommunearkivordninga, no under namnet «Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefellesskap». Samarbeidet skal leggje tilhøva til rette for at arkiva til deltakarane vert handtert, tekne vare på og formidla i samsvar med gjeldande lovverk. Kommunearkivordninga yter utviklings- og rådgjevingstenester for medlemskommunane, og har etablert eit fellesdepot for deltakarane sine papirbaserte og elektroniske arkiv.

Materiale som ikkje er digitalisert og publisert i våre webarkiv er tilgjengeleg for innsyn ved besøk på lesesalen.

Meir informasjon på heimesida til Vestland fylkeskommune, avdeling for kultur, idrett og inkludering, seksjon arkiv.

Lenkjer til sider om: