Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tek vare på og formidlar arkiv- og kjeldemateriale frå Sogn og Fjordane. Vi samarbeider tett med kommunar, bibliotek og museum, og legg stor vekt på å utvikle gode tenester til brukarane våre. Publikumstenestene våre er høgt prioriterte og vert nytta av mange.

Eit tyngdepunkt i fylkesarkivet si verksemd er kommunalt arkivarbeid. Gjennom kommunearkivordninga driv vi utviklings- og rådgjevingstenester for kommunane, og har etablert eit fellesdepot der vi tilbyr oppbevaring av det eldre arkivmaterialet deira. Nær alle kommunane i fylket deltek i dette samarbeidet. 

Den immaterielle kulturarven står også sentralt i fylkesarkivet si verksemd, og vi forvaltar samlingar innan privatarkiv, musikk, foto og stadnamn med tilknyting til Sogn og Fjordane.