Fylkesarkivet har ansvar for at arkiva i Vestland vert tekne vare på, gjort tilgjengeleg og formidla som del av ein samla og heilskapleg samfunnsdokumentasjon i regionen. 

Vi forvaltar både offentlege arkiv og ikkje-offentlege arkiv og samlingar innan fagområda privatarkiv, foto, stadnamn og musikk. Og vi ser til at arkiva og kjeldematerialet kan brukast til dokumentasjon av rettar, i forsking og formidling, og i samfunnsforvaltninga.

Fylkesarkivet er vertskap for kommunearkivordninga, no under namnet «Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefellesskap». Samarbeidet skal leggje tilhøva til rette for at arkiva til deltakarane vert handtert, tekne vare på og formidla i samsvar med gjeldande lovverk. Kommunearkivordninga yter utviklings- og rådgjevingstenester for medlemskommunane, og har etablert eit fellesdepot for deltakarane sine papirbaserte og elektroniske arkiv.

Materiale som ikkje er digitalisert og publisert i våre webarkiv er tilgjengeleg for innsyn ved besøk på lesesalen.

Fylkesarkivet i Vestland blir drive av Vestland fylkeskommune, avdeling for kultur, idrett og inkludering, seksjon arkiv.

Lenkjer til sider om: