Kommunalt oppgåvefellesskap

Kommunearkivordninga i Vestland KO er eit sjølvstendig rettssubjekt og samarbeidet er heimla i kommunelova.[i]

Føremålet til samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for at arkiva til deltakarane vert handtert, tekne vare på og formidla i samsvar med arkivlova sine føremål og føresegner. Samarbeidet yter depottenester for deltakarane sine papirbaserte og elektroniske arkiv, og tilbyr deltakarane tenester, i all hovudsak ordnings- og digitaliseringstenester. Samarbeidet skal sørgje for at arkiva til deltakarane vert gjorde tilgjengelege for offentleg bruk, forsking og andre administrative og kulturelle føremål.

Deltakarar

 • Askvoll kommune
 • Aurland kommune
 • Bremanger kommune
 • Fjaler kommune
 • Gloppen kommune
 • Gulen kommune
 • Hyllestad kommune
 • Høyanger kommune
 • Kinn kommune
 • Luster kommune
 • Lærdal kommune
 • Stad kommune
 • Sogndal kommune
 • Solund kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Stryn kommune
 • Vik kommune
 • Årdal kommune
 • Vestland fylkeskommune

Representantskap

Representantskapet er øvste myndigheit i samarbeidet. Alle deltakarane er representert her. Det skal haldast årsmøte i representantskapet innan utgangen av april, og elles ved behov.

Styret 

Styret for samarbeidet er valt av representantskapet. Desse vart valde for 2 år på representantskapsmøtet 29. mars 2023:

Styremedlemmar:

 • Geir Liavåg Strand, Gloppen kommune (styreleiar)
 • Lise Mari Haugen, Sunnfjord kommune (nestleiar)
 • Linda A. Myhre Larsen, Kinn kommune
 • Liv Janne Steig, Luster kommune
 • Styrekandidat frå Vestland fylkeskommune

Varamedlemmar (i prioritert rekkefølgje):

 • Reidun Sørestrand Hågvar, Sogndal
 • Irene Sivertsen, Kinn kommune
 • Solveig Masdal Haugsvær, Sunnfjord kommune

Kontor og tilsette

Vestland fylkeskommune er vertskommune, og kommunearkivordninga er organisert som ei av to fageiningar i seksjon arkiv, i avdeling for kultur, idrett og inkludering. Vestland fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for til dei tilsette. Vi er samlokalisert med resten av fylkesarkivet, organisert som seksjon arkiv i fylkeskommunen. Vi har kontor, ordningsrom, digitaliseringsstasjonar, møterom og depot på fylkeshuset på Leikanger, i Sogndal kommune.

Seksjonssjef for arkiv i Vestland fylkeskommune, Arnt Ola Fidjestøl, er dagleg leiar for samarbeidet. Kommunearkivordninga har i tillegg til dette per 1.1.2023 9 fast tilsette i 100 % stilling: 1 fagleiar, 5 rådgjevarar og 3 arkivmedarbeidarar. 

Grunnlagsdokument: 


[i] Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) kapittel 19, §19-1-§19-4. Digital utgåve på lovdata.no.