Fredrik Martin Budtz Steen (1836-1907) var sorenskrivar for Sunnfjord frå 1880 til 1899. I forordet til det første bandet skreiv han dette om arbeidet sitt:

I denne bok som jeg idag, 28.oktbr. 1903, har anskaffet er det min akt å innføre opptegnelser om "Førde i gamle Dager". I de 19-20 år jeg som sorenskriver bodde i Førde, samlet jeg i ledige stunder hva jeg fant om bygdens fortid. Foruten trykte bøker har mine kilder især vært sorenskriverarkivet, tildels også fogde- og prestearkivene. En del opplysninger har jeg også fått i Riksarkivet da jeg i årene 1880, 1881 og 1882 som stortingsmann oppholdt meg i Kristiania (Oslo). Opptegnelsene kan ikke ha interesse for andre enn bygdens folk, men jeg har hatt anledning til å bemerke at disse satte pris på å få høre om deres bygds fortid, om hvem som eide og bodde på gårdene o. s. v., og jeg har derfor trodd å gjøre mine forrige sambygdinger en tjeneste ved å sørge for at mine opptegnelser ikke kom vekk.

Sorenskrivar Steen var helst ein smålåten mann. Arbeidet hans inneheld ei fin og fargerik skildring av Førde fram til mot slutten av 1800-talet, og har også stor verdi for nye generasjonar historieinteresserte.

Ola Andreas Tjønneland skreiv på 1940-talet av Steen sitt manuskript. Det var desse maskinskrivne bøkene som var utgangspunkt for Ragnar Indrebø sin innsats. Fylkesarkivet avfotograferte banda og henta ut teksten ved hjelp av eit OCR-program. Indrebø måtte likevel gjere ein omfattande jobb med å rette teksten, lage tabellar og sjekke avskrifta mot originalen.

Resultatet finn de i lenkene nedanfor.

Innhaldsliste
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6