Den 14. januar 1814 gjekk Sverige og Danmark-Noreg inn ein fredsavtale - Kielfreden. I avtalen gav Danmark Noreg til Sverige og Danmark skulle overta svensk Pommern. Fire dagar etter at avtalen var gjort, sende kongen ut dette brevet:

 

"Kongeligt aabent Brev angaaende Norges Afstaaelse til Sverrig, udstædt den 18de Januar 1814. Kiøbenhavn. Trykt hos Directeur Johan Fredrik Schulz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

 

Vi Fredrik den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Oldenborg og Pommern, Fyrste til Rygen; Giøre vitterligt: At, da Vi under mange og haarde sammenstødende Omstendigheder for Vort Monarkie, have, for at gienoprette Fred i Norden, og for at afværge fra Kongeriget Norge en det overhængende Hungersnød, ved Fredstractat af 14de i denne Maaned frasagt Os, saavel for Os Selv, som for Vore Efterfølgere til Danmarks Trone og Kongerige, til Fordeel for Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Hans Efterfølgere til Sverrigs Trone og Kongerige, alle Vore Rettigheder og Udkomster til bemeldte Kongerige Norge; saa have Vi ved samme Fredstractat afløst, ligesom Vi og ved dette Vort Aabne Brev afløse alle Norges Indbyggere i Almindelighed, og enhver af dem især, fra den Hyldings- og Troeskabs-Eed, de, som Undersaatter i Almindelighed, eller som Embedsmænd i Særdeleshed, enhver i sin Stilling, civil eller militair, geistlig eller verdslig, til Os have aflagt; hvorhos Vi paa Grund af, og i Overeensstemmelse med Tractatens 16de Artikel indbyde dem alle til, med Orden og Roelighed at gaae over til den nye Regiering, som paa den meest forbindende Maade har forpligtet sig til at lade Norges Indvaanere beholde og nyde deres Love, Frietagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier saadanne som de for nærværende Tid ere.

Middelfart, den 18de Januar 1814. Frederik R. (L. S.)"