Snøggintroduksjon til tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane

Etter 2. verdskrig sette ein i gang arbeidet med å lage ei offentlig tannhelseteneste for heile landet og i 1949 kom lo"Lov om folketannrøkt". Lova fastslo at alle i aldersgruppa 6-18 år skulle ha gratis tannhelseteneste. Tenesta skulle vere ei fylkeskommunal oppgåve, og alt i 1950 sette Sogn og Fjordane fylkeskommune ned eit utval som skulle førebu den nye ordninga. I 1952 vedtok fylkestinget samrøystes å innføre folketannrøkt i Sogn og Fjordane. Av økonomiske årsakar vart ikkje tannrøkta innført i praksis før 1959,og ved utgangen av januar 1960 hadde Sogn og Fjordane 7 tannlegedistrikt i drift.

I 1983 kom ny lov om tannhelsetenesten. Den seier at fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetenesta. Den offentlige tannehelsetenesta skal driftast etter ein tannhelseplan vedteken av fylkestinget. Tannhelsetenesta skal syte for at alle som bur, eller oppheld seg midlertidig i fylket , har tilgang til naudsynt helsehjelp.

Tannhelsetenesta har eit særskild ansvar for å yte eit tannhelsetilbod til:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Etter 60 år med offentleg tannhelseteneste, sit tannklinikkane på tannhelsejournalar som ikkje lenger er i aktiv bruk. Har ein tannhelsejournal vore ute av bruk i 10 år, kan klinikkane deponere journlane hjå oss på fylkesarkivet. Her står dei trygt oppbevart i vårt depot i tilfelle nokon treng den gamle tannhelsejournalen sin. 

(Om du treng tannhelsejournalen din, sjå her)

Sidan 2011 har fylkesarkivet teke imot nærare 120 meter med tannhelsejournalar fordelt på 31 tannklinikkar! 

Oversyn over tannklinikkar

SFF/FK-1038 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sogndal tannklinikk  -2003

SFF/FK-1039 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Aurland tannklinikk -2000

SFF/FK-1041 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Høyanger tannklinikk -2008

SFF/FK-1042 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Balestrand tannklinikk 1994 - 2008

SFF/FK-1043 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Lavik tannklinikk -2014

SFF/FK-1044 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Eivindvik tannklinikk -2004

SFF/FK-1045 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vassenden tannklinikk -2000

SFF/FK-1046 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Leikanger tannklinikk -2001

SFF/FK-1047 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Måløy tannklinikk -2000

SFF/FK-1048 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Florø tannklinikk -2003

SFF/FK-1049 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Askvoll tannklinikk -2008

SFF/FK-1050 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nordfjordeid tannklinikk -2000

SFF/FK-1051 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hardbakke tannklinikk -2002

SFF/FK-1052 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Selje tannklinikk -2000

SFF/FK-1054 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Førde tannklinikk -2007

SFF/FK-1055 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Naustdal tannklinikk -2006

SFF/FK-1056 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Årdalstangen tannklinikk -2000

SFF/FK-1057 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Øvre Årdal tannklinikk -2000

SFF/FK-1067 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Bremanger tannklinikk -2000

SFF/FK-1068 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hyllestad tannklinikk -2001

SFF/FK-1069 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sande tannklinikk -2005

SFF/FK-1070 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Stryn tannklinikk -2007

SFF/FK-1071 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Olden tannklinikk -2001

SFF/FK-1072 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Innvik tannklinikk -2001

SFF/FK-1073 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hornindal tannklinikk -2001

SFF/FK-1076 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Gaupne tannklinikk -2010

SFF/FK-1077 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hafslo tannklinikk -2002

SFF/FK-1078 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vik tannklinikk -2001

SFF/FK-1079 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dale tannklinikk -2008

SFF/FK-1080 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Svelgen tannklinikk -2003

SFF/FK-1084 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sandane tannklinikk -2000