Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tek vare på og formidlar arkiv- og kjeldemateriale frå Sogn og Fjordane. Vi samarbeider tett med kommunar, bibliotek og museum, og legg stor vekt på å utvikle gode tenester til brukarane våre. Fylkesarkivet har som oppgåve og overordna mål å leggje til rette for at alt arkiv- og kjeldemateriale vi forvaltar skal kunne brukast aktivt av publikum i ulike samanhengar, til dømes som grunnlag for historisk forsking og formidling, til dokumentasjon av rettar eller til bruk i samfunnsforvaltning.

Materiale som ikkje er digitalisert og publisert i våre webarkiv er tilgjengeleg for innsyn ved besøk på lesesalen.

Fylkesarkivet jobbar med kommunalt arkivarbeid og immateriell kulturarv. Gjennom kommunearkivordninga driv vi utviklings- og rådgjevingstenester for kommunane, og har etablert eit fellesdepot der vi tilbyr oppbevaring av det eldre arkivmaterialet deira. Nær alle kommunane i fylket deltek i dette samarbeidet. I tillegg forvaltar vi samlingar innan privatarkiv, musikk, foto og stadnamn med tilknyting til Sogn og Fjordane.

Lenkjer til sider om: 

Gruppebilde i Københavns rådhus_2.jpg

Dei tilsette ved fylkesarkivet. København rådhus 2019.