Frå årsskiftet vart arkivforskrifta og forskrifta til Riksarkivaren erstatta. Føresegnene er vortne meir overordna og funksjonelle, og regulerer ikkje arkivfunksjonane like detaljert som tidlegare. 

Du finn meir om dei nye forskriftene og lenke til lovdata på arkivverket sine nettsider.