Fylkeskommunen sine administrasjonsbygg har opna att, men framleis gjeld at fleire tilsette arbeider frå heimekontor. Du vil likevel nå alle tilsette på dei vanlege telefonnumra. 

Av omsyn til redusert kapasitet og smittevernstiltak vil den mellombelse stenginga av lesesalen halde fram inn til vidare. Det er pr. i dag ikkje avklara om lesesalen vil opne att før den ordinære sommarstenginga frå og med veke 26 til og med veke 33. 

Sjølv om nokre av dei tilsette på fylkesarkivet no er tilbake på huset og har tilgang til magasin, har vi redusert kapasitet. Det tyder at det framleis kan vere noko lengre handsamingstid enn normalt for førespurnader. Du vil få meir informasjon frå sakshandsamar om kva handsamingstid du må rekne med for din førespurnad. 

Vi gjer elles merksam på at førespurnader som gjeld dokumentasjon rekna som samfunnskritisk vil bli prioritert.