Kommunearkivordninga sitt faglege ansvar omfattar arkiv frå den tida kommunane vart oppretta og fram til i dag. Kommunearkivordninga handterer eldre papirarkiv både med omsyn til kommunal verksemd og forvalting, personmateriale, spørsmål kring moderne arkiv og arkivorganisering, samt elektroniske arkiv.

Hovudoppgåvene våre er:

•    Formidling av arkiv, kjeldetilfang og historie
•    Depottenester
•    Arkivdanning / avlevering av arkiv
•    Personmateriale