digitalisertedokument.jpgSøk i digitaliserte dokument, som til dømes møtebøker frå formannskap og kommunestyre, dagbøker og protokollar frå skular og møtebøker frå lag og organisasjonar. ​Materiale som ikkje er digitalisert og publisert på nett, er tilgjengeleg for innsyn ved besøk på lesesalen.

Denne dokumentvisinga er ei mellombels løysing som kom på plass etter at vi måtte avpublisere mange av dei gamle databasane våre av tryggleiksomsyn. Les meir om dei gamle databasane - sffarkiv.no

Anna digitalt tilgjengeleg arkivmateriale: