Papirdepot

Deltakarane kan inngå avtale med Kommunearkivordninga om avlevering av eldre og avslutta arkiv til arkivdepot (papirdepot). I arkivdepotet skal arkiva takast vare på for ettertida og gjerast tilgjengelege for bruk i samsvar med arkivforskrifta og «forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)».   
  

Elektronisk depot

Deltakarane kan inngå avtale med Kommunearkivordninga om deponering av elektronisk arkivmateriale (elektronisk depot). I arkivdepotet skal arkiva takast vare på og vere tilgjengeleg for innsyn, jf. arkivforskrifta og Riksarkivarens forskrift.