To store hotell vaks fram som følgje av den aukande turismen. I 1877 kjøpte Ole Kvigne gjestgjevarstaden på Holmen i Balestrand, med ein kapasitet på 3-4 senger. Han såg snart at dette var for lite, og sette i gang med å reise det som skulle bli det storfelte og etterkvart tradisjonsrike Kviknes Hotel.

Litt lenger nord, i Fjærland, var det også noko i emning, med ein romsdaling i ei av hovudrollene. Olaus Dahle vart fødd i Grytten i Romsdal 21. september 1847. Etter fullført lærarutdanning flytta han i 1872 til Sogn.

I 1888 gifta Olaus seg med Brita Mundal frå Fjærland. Ho var søster til Mikkel Mundal - ein kjent breførar og turistvert. Saman med to andre svograr, Per og Johannes, bygde dei Hotel Mundal, som opna dørene i juni 1891.

Olaus var sentral i skipinga av Sogns Turistforening. Både som hotellvert og organisasjonsmann sat han inne med store kunnskapar om reiselivet i regionen.

I arkivet frå Hotel Mundal finst det ei skildring av korleis Dahle opplevde framveksten av turismen i Sogn. Medan «minderne er klare» skreiv han ein slags rapport til direktør Solemdal i Bergenske Dampskibsselskap, der han gjorde greie for det han hadde opplevd innan reiselivsområdet den tida han hadde vore i Sogn. Skrivet er ikkje datert, men må truleg ha blitt forfatta på 1920- eller 30-talet. Olaus Dahle døydde 6. april 1940.

Brita og Olaus Dahle i hotellhagen ved Mundal Hotel i Fjærland. Hotel Mundal opna 29.juni 1891.
Brita og Olaus Dahle i hotellhagen ved Mundal Hotel i Fjærland. Hotel Mundal opna 29.juni 1891. (Fotograf ukjend/Fylkesarkivet i Vestland).

Hr. Direktør Solemdal, Bergen

Tiderne skifter. Det viser sig ogsaa i turisttrafiken. Og nu mens minderne er klare vil jeg fortelle litt av det jeg har set og oplevet paa reiselivets omraade, om det kan være av nogen interesse for Dem at læse det.

Da jeg kom til Sogn i 1872 havde Amtsbaatene to turer for uken til Sogn. Den ene gik til Skjolden som endepunkt uten anløp av Gudvangen og Aurland. Den anden gik til Gudvangen og Aurland, Lærdal som endepunkt. Men denne tur hadde anden hver uke anløp av Mundal i Fjærland.

Foruten disse to ukentlige turer saa man av og til om sommeren engelske lystjakter, som gik ind eller ut Sognefjorden.

Av utenlandske reisende var det den gang ikke mange med rutebaatene. Det var først og fremst engelske sportsfiskere og saa enkeltvis endel andre naturelskere eller interesserte for forskning av natur og folkeliv. Disse tal økedes dog fort i 70-80 aarene og satte mer og mer et vist preg paa det reisende publikum i baatene.

Av turiststeder maa først og fremst nævnes Lærdal og Gudvangen. Men da dampbaaten gik bare en gang om uken (indover og utover) maatte der ofte brukes robaat mellem disse steder.

Fiskebåtar og turistskip ved Mundal.
Fiskebåtar og turistskip ved Mundal. (Fotograf ukjend/Fylkesarkivet i Vestland)

Fjærland havde længe været kjendt mellem vitenskapsmænd og kunstmalere for sine isbræer og sin storslagne natur; men dampskibet som gik ind med 14 dages mellemrum kunde ikke brukes, da man ikke fra skipet kunde se bræerne som ligger nesten en mils vei fra sjøen. Reisende som vilde til Fjærland maatte da gaa iland paa Balholm og reise med robaat frem og tilbake. Det blev baade kostbart og brysomt, saa det kunde ikke blive nogen stor strøm av reisende. Men det blev saa meget at landhandler Ole Kvikne saa snart at det blev absolut nødvendig at bygge for at skaffe rum til disse mennesker som om sommeren uavladelig kom og reiste.

Dette var begyndelsen til Kvikne Hotel. Han bygde, rev ned og bygde op igjen aar for aar uavladelig i 10 aar, indtil han havde faaet under et tak de 2 smaa huse som stod ved stranden og meget, meget mer. Dette viser utviklingen. Saa blev det en stans paa 4 aar, saa bygde han paa ny grund den nuværende store spisesal og en del fællesværelser og soverum, nogle aar bakefter igjen den nuværende store røkesalong, og saa endelig i 1912-13 rev han hele den ældste bygning og satte op det nuværende hotel i flugt med spisesalen og det andre nybygg.

Kviknes Hotel, Balholm.
Kviknes Hotel, Balholm. (Fotograf ukjend/Fylkesarkivet i Vestland. Public domain)

Siden de to ukentlige turer paa Sognefjorden i begyndelsen av syttiaarene blev dampskibsfarten litt efter litt betydelig utvidet. Dampbaaten «Lærdal» blev sat i fart mellem Lærdal og Gudvangen som fik daglig forbindelse. Og efter bygning av flere baater blev det sat flere ruter paa Sognefjorden . Den ene av dem havde Fjærland til endepunkt med en liggetid av 6 timer, saa de reisende kunde se en av bræerne og reise igjen med samme baat. Dessuten havde «Lærdal» en dag i uken tur fra Lærdal til Fjærland og tilbake igjen – ogsaa med liggetid, saa det kunde kjøres bræturer.

Ved denne tid var det i 1890, at min svoger og jeg lot os overtale av kontorchef O. Paulsen til at bygge hotel i Fjærland.

Det var et dumdristigt foretakende – ser jeg nu. For dets eksistens er absolut avhengigt av dampskipsfarten. Den gang var det saa at Amtsskipene var sterkt interesseret for at hotelforretningen skulde lykkes, for det vilde være til fordel for trafiken i det hele; men det var ikke sagt, at opfatningen altid vilde vedbli at være saadan.

Men, det gik jo godt. I alfald sa Malling, senere direktør i reisef., at vort hotel slog rekorden for alle de i 90-aarene bygde hoteller. Og Rosasco skal ha sagt om min kone, at hun var vertinde paa det «bedste styrte hotel i Norges land.» Dette kan vel ikke ha saa meget at si, skjønt det er jo glædelig. Men av større betydning var det, at det lykkedes os at ha en stjerne i Baedeker like fra begyndelsen til krigen brøt ut, og i Yngvar Nielsen: «rost for utmerket stell i enhver henseende».

Dr. Skarlett var os til megen hjelp og støtte. Han la flere «conducted tours» om Fjærland, tildels flere om uken. Men blandt dem var det især en som havde 2 dages ophold, fra lørdag til mandag middag, og som ubetinget var den bedste tur som Cook hadde paa Vestlandet. Det var altid mange med paa den, fra 10-12 til over 20 ja somme aar over 30. de kjørte til begge bræer og havde desuten en mindre tur enten til Horpedalen, til Mundalssæter, eller hvis det var mange yngre folk i selskapet, tok disse en virkelig fjeldtur t.eks. paa Gretta 1500 m. Jeg husker hvor begeistrede de var en del unge som hadde været op der og havde set 2 unge bjørner. Hvor langt tidrum denne tur strak sig kan jeg ikke med sikkerhet sige. Men en høst tok Rendedal og frue en tur til London og besøkte doktoren i hans hjem og siden kom den tur ikke oftere paa programmet. Men derimot kom fru Skarlett og bodde i længred tid paa Hotel Balestrand, hvor Cooks conducted turs altid tok ind.

Det er altid en glæde at tænke paa det interessante liv som min kone, hendes brødre og jeg hadde sammen med de mange gode intelligente, fremmede mennesker som kom her aar efter aar.

Skyssvogner oppstilt framfor Hotel Mundal i Fjærland.
Skyssvogner oppstilt framfor Hotel Mundal i Fjærland. (Foto: Andreas Mathias Andersen/Fylkesarkivet, No known copyright restrictions)

Arkivet frå Hotel Mundal

Arkivet frå Hotel Mundal er ei viktig kjelde til turismen i Sogn. I framandbøkene finn vi informasjon om kven som vitja hotellet, med namn, yrke og heimstad for kvar einskild gjest. Somme av dei la òg att kommentarar til opphaldet.

Meir utfyllande skildringar av hotellet og turiststaden Fjærland kjem fram i den rike korrespondanseserien. Det er mange eksempel på at hotelleigarane fekk brev frå gjester, der dei kom med ris og ros til opphaldet. Det var nok mest vellæte, som til dømes brevet litteraturkritikaren Bolette Pavels Larsen sende til ekteparet Brita og Olaus Dahle etter å ha feriert i Fjærland sommaren 1903:

Tusen tak fra min mand og mig for sidst, for al venlighed og al hygge, for det storartede værelse, for stølsture, baadture og alt godt! Fjærland er dog det deiligste sted paa jorden, baade hva natur og menneske angaar.

Arkivet inneheld elles menyar, foto, turistbrosjyrar og mykje anna dokumentasjon som gjev eit tidsbilete av den tidlege turismen i Sogn. Arkivkatalogen for Hotel Mundal er tilgjengeleg på Arkivportalen.

Kjelde

Fylkesarkivet i Vestland: SFF-87001 Mundal Hotell