Heimstadutsegn, ein protokoll breddfull med personopplysingar – vi er innom ekte slektsforskingsnask. Fattigkassa i kommunane var ikkje interessert i å betale trygd til folk som berre mellombels budde i kommunen. Arkiva fortel at fattigkassane brukte mykje tid og ressursar på å avklare kven som eigentleg hadde det økonomiske ansvaret for den hjelpetrengande, og heimstadretten kunne slik bli god «advokatmat».  Truleg vart saksomkostningane større ein summen den trengande hadde krav på. I denne protokollen frå Kyrkjebø sosialkontor har dei samla informasjon om dei trengande i kommunen. Her finn vi informasjon om familie, yrkesstatus, kvar vedkommande har budd tidlegare og kva som vert rekna for heimstadkommune – altså kven som skulle betale gildet. 

6. desember (16).jpg

6. desember (17).jpg